Privacybeleid


De Privacybeleid link staat onderaan de website bij de copyright verklaring.
Indien u geen privacybeleid wil tonen kan u deze tekst wissen of de gehele pagina wissen door op het kruisje te klikken in het paginaoverzicht.
De link onderaan de website zal dan ook niet meer getoond worden.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden Al onze verkopen worden afgesloten onder volgende voorwaarden met uitsluiting van alle andere, zelfs van deze welke voorkomen in de briefwisseling van de klant:

  1. Offertes Onze prijzen kunnen zonder voorbericht gewijzigd worden, het ter beschikking stellen van prijslijsten of technische gegevens geschiedt enkel bij wijze van inlichtingen en brengt geen verbintenissen van onzentwege mee. Alle verbintenissen aangegaan door ons zijn slechts geldig indien ze schriftelijk bevestigd worden.
  2. Bestellingen Iedere bestelling verbindt ons slechts nadat wij ze hebben aanvaard. Bij telefonische bestellingen bestaat er geen betwisting betreffende: afmetingen, kleur, hoeveelheid. Wanneer bestellingen in de productie genomen worden kan de geleverde hoeveelheid afwijken van de bestelde hoeveelheid, die dan ook aangerekend zal worden.
  3. Leveringstermijn De leveringstermijnen worden slechts opgegeven als aanwijzing, de termijn kan beïnvloed worden door feiten van derden of door gevallen van overmacht. Eventuele overschrijding van de leveringsdata geeft de klant niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te vragen, noch voor een deel, noch voor het geheel. De klant doet onvoorwaardelijk afstand van enige eis tot schadevergoeding wegens laattijdige levering.
  4. Betalingen De facturen zijn betaalbaar te Heusden-Zolder, contant, netto en zonder korting. Wegens de buitengewone hoge creditkosten zal voor al onze facturen, waarvan de betaling on niets bereikt heeft op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 1 procent per maand verschuldigd zijn. Bovendien zal bij niet-betaling op de vervaldag ten titel van forfaitaire schadevergoeding het factuurbedrag verhoogd worden met 10 procent met een minimum van 65 euro onverminderd de gerechtskosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. Een klacht brengt geen uitstel van betaling van de factuur mede. Onmiddellijke betaling kan geeist worden van hetgeen op termijn schuldig is. Wij behouden ons het recht voor ingeval van niet-betaling, de goederen ons schadeloos terug te nemen of te halen. Indien het krediet van de koper een minder gunstige keer neemt, behouden wij ons het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van de goederen, van de koper de geschikte waarborg voor de goede uitvoering der genomen verbintenissen te eisen. Ingeval de koper ons geen voldoening schenkt hebben wij het recht de gehele bestelling of een deel ervan te annuleren. De niet-betaling op zijn vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
  5. Transport In Belgie worden de orders van minimum 250 euro netto franco verzonden. Ingeval het factuurbedrag kleiner is dan 250 euro excl. BTW wordt er 50 euro transportkosten aangerekend. Buitenlandse transporten worden individueel bekeken. De goederen, zelfs die vrachtvrij worden verzonden reizen op eigen risico en verantwoordelijkheid van de bestemmeling aan de welke het toekomt de staat van de koopwaren na te gaan teneinde gebeurlijk zijn verhaal tegen de vervoerders te kunnen nemen.
  6. Aansprakelijkheid All Sun Techncis BVBA kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingingen op de bestelde hoeveelheid, kleur en evenmin voor de extra werkuren/mankrachten die ingezet zijn geworden door de klant bij het plaatsen van onze materialen. Wij aanvaarden aldus geen facturen met werkuren en/of kilometervergoedingen.
  7. Diversen De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs, zodat de goederen niet vervreemd of belast worden zonder toestemming van de BVBA All Sun Technics. Gezien de grote verscheidenheid van mogelijkheden dient de gebruiker aandachtig de geschiktheid van het product te onderzoeken voor iedere gebruik ervan; hij alleen draagt het risico van dit gebruik. Alle geschillen in verband met deze factuur, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Hasselt en enkel het Belgische recht is van toepassing.